De nieuwe Vlaamse Renovatiepremie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie. Vanaf 1 november 2015 kunt u opnieuw een renovatiepremie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

Als bewoner bezit u de woning op de aanvraagdatum op grond van een zakelijk recht.
Als verhuurder moet u de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden:

Inkomen

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner mag op het moment van de aanvraag, niet meer bedragen dan:

40.640 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste.
58.050 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.260 euro per extra persoon ten laste.
58.050 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.260 euro per persoon ten laste.

Er wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag. Voor aanvragen in 2015 kijkt men naar het inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). Let op: bij een ouder-kindrelatie kijkt men enkel naar het inkomen van de aanvrager, nl. de ouder of het kind.

Voor de verhuurder, die zijn woning voor 9 jaar verhuurt via een SVK, gelden er geen inkomensgrenzen.

Facturen

De facturen mogen op de datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn
U moet per categorie voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Per aanvraag mag u maximaal uit 2 categorieën van werken facturen indienen.
U mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd.
 

Woning

De woning of het gebouw dat u tot woning gaat omvormen, moet in het Vlaamse Gewest liggen. Het gebouw, deel van het gebouw of de woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande en moet minstens 25 jaar oud zijn. De ouderdom van de woning of het gebouw kunt u navragen bij de gemeente waar de woning geleden is.

Ook appartementen komen in aanmerking: Elke bewoner komt in aanmerking als hij aan de voorwaarden voldoet en moet apart een aanvraag indienen. Ook werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen in aanmerking komen, maar slechts voor dat gedeelte van de totale kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.
Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Let op: Vanaf 1 januari 2017 moet het gebouw minstens 30 jaar oud zijn als u voor de eerste keer een renovatiepremie aanvraagt. Vraagt u een tweede renovatiepremie aan, dan volstaat het dat uw woning minstens 25 jaar oud is.

Eigendom

De bewoner en zijn eventuele partner, mogen, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen andere woning, kamerwoning of studentenhuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de aanvraagdatum of tijdens de periode van drie jaar voor de aanvraag. U mag wel de naakte eigendom van een woning hebben of een bouwgrond. Er zijn enkele uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde. Bv. U hebt samen met uw partner een woning en wilt daarvoor een premie aanvragen. Uw partner heeft ook nog een woning. Dan komt u niet in aanmerking. Ook al bezit u deze woning niet samen. Voor de verhuurder, die de woning verhuurt aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden.

Werken

Enkel renovatiewerken uit vier categorieën komen in aanmerking. Per aanvraag kunt u slechts uit 2 categorieën van werken facturen indienen. Per categorie moet u voor minimum 2500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.

Categorie 1: Structuur: funderingen, draagvloeren, muren en vaste trappen.

Categorie 2: Dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, dakgoten en afvoer

Categorie 3: Technische installaties

Categorie 4: Buitenschrijnwerk

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van ramen en buitendeuren in de gevels van de woning, waarbij hoogrendementsbeglazing geplaatst wordt met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K. Dit is dezelfde norm als bij de premie van de netbeheer voor ramen. Ook rolluiken, ingebouwde ventilatieroosters en de binnenafwerking komen in aanmerking als ook gelijktijdig ramen en buitendeuren worden vervangen. Dakvlakramen (velux) en dakkapellen komen in aanmerking maar vallen onder categorie 2: dak. Buitenschrijnwerk dat geplaatst wordt vanaf 1 januari 2016 moet aan de ventilatienormen voldoen.

Er dient dus verplicht een ventilatiesysteem geplaatst worden bij de vervanging van het buitenschrijnwerk om in aanmerking te komen voor de premie. Deze ventilatie zorgt ervoor dat verse lucht langs droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers, bureau, ...) in de woning wordt gebracht, de lucht door de tussenruimtes (gang, trappenhal ...) naar de natte ruimtes (keuken, badkamer, toilet, wasplaats, ...) stroomt en de vochtige, vervuilde lucht uit de natte ruimtes afgevoerd wordt. U kan kiezen uit volgende systemen: Systeem A: natuurlijke toevoer en afvoer, Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer of Systeem D: mechanische toevoer en afvoer. De adviseurs van C Systems bekijken samen met de klant welk systeem de beste keuze is voor hun woning.

Werken die niet in aanmerking komen:

 • enkel vervanging van het glas
 • vliegenramen
 • ventilatiesystemen (wel verluchtingsroosters in de ramen)
 • werken aan garagepoorten
 • veranda's
 • het schilderen van buitenschrijnwerk
   

Procedure

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als u over de nodige facturen beschikt
 • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor min. 9 jaar.
 • Als u een tweede keer een renovatiepremie aanvraag, kan dit ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag en te laatste twee jaar na de eerste aanvraag. Om de renovatiepremie aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Dit kan vanaf 1 november 2015. De nieuwe aanvraagformulieren zullen vanaf 1 november beschikbaar zijn.

 

 • U krijgt een ontvangstbevestiging na 1 maand en eventueel de vraag om bijkomende gegevens te verstrekken.
 • De beslissing volgt binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag.

Aanvraag door de bewoner:

 • U kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
 • Per aanvraag kunt u uit max. 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
 • De twee renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar na de 1e aanvraag indienen en ten laatste 2 jaar na de 1e aanvraag.

Aanvraag door de verhuurder:

 • U kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
 • Maar als verhuurder mag u ook in één aanvraag uit de 4 categorieën van werken facturen indienen. U kunt dan natuurlijk geen tweede aanvraag meer indienen.
 • Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
 • De twee renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar na de 1e aanvraag indienen en ten laatste 2 jaar na de 1e aanvraag.
 • U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het huurcontract.

 
Het is mogelijk dat een vorige eigenaar al een renovatiepremie kreeg voor uw woning of dat u al voor een andere woning een renovatiepremie kreeg. Informeer daarom voor de aankoop van uw woning bij de vorige eigenaar of bij Wonen-Vlaanderen of voor de woning die u wilt kopen al één of twee renovatiepremies werden aangevraagd.

Niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met de berekening van de toegekende premie, dan kunt u binnen de maand na ontvangst, een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven. Is uw aanvraag geweigerd, dan kunt u binnen de maand na de weigering, beroep aantekenen met een aangetekend schrijven.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de twee aanvragen samen maximaal 10.000 euro. De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de aanvaarde facturen. U moet wel voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen hebben per categorie.

 • De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) voor:

Wie als eigenaar-bewoner een inkomen heeft dat lager is dan 29.030 euro. Te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste. Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag.
Wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar
 

 • De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen.